+994 22 2662299
kepezkurslari@gmail.com

 

II, III və IV SİNİF MÖVZULARI

27 may 2018-ci il tarixində 2, 3 və 4-cü siniflər üçün keçiriləcək sınaq imtahanının mövzuları.

2-ci sinif:_____________________________________________________________

Ana dili

Səs və hərf

Sait və samit səslər

Heca

Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi

Lüğətdən istifadə

Sözlərin deyilişi və yazılışı

"o" yoxsa "a"?

"k" samitinin tələffüzü

Söz və onun mənası

Ad bildirən sözlər

"-lar", "-lər" çoxluq bildirən hissəcik

Ad bildirən sözlər böyük hərflə yazılır

Əlamət bildirən sözlər

Hərəkət bildirən sözlər

Mürəkkəb sözlər

Söz birləşməsi

Cümlə

Cümlənin növləri

Cümlənin sonunda durğu işarələri

 

Riyaziyyat

1-ci sinifdə keçirilənlərin təkrarı (20 dairəsində)

100 dairəsində ədədlər (müqayisə, tək və cüt, sıra sayları)

100-lük kvadrat

İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması (yeni onluq yaranmayan hal,

onluq ayrılmayan hal)

İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması (Təkliklərin cəminin 10-dan kiçik olduğu hal,

azalanın təklik mərtəbəsinin çıxılanın təklik mərtəbəsindən böyük olduğu və ya bərabər olduğu hal.)

Bir gün – 24 saat, tam saat, yarım saat, dəqiqə

İkirəqəmli ədədlərin toplanması (Təkliklərin cəminin 10-dan böyük olduğu hal)

İkirəqəmli ədədlərin çıxılması (10-luq ayrılan hal)

Pullar – manat, qəpik, al, ödə

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

Məsələ həlli – artıq məlumatı müəyyən et

Tez hesablama bacarıqları

Həndəsi fiqurlar (düz xətt, şüa, bucaq)

Mötərizəli ifadələr

Həndəsi fiqurlar (kub, düzbucaqlı prizma, silindr, konus)

Əşyanın yeri

Təqribi hesablamalar

Uzunluğun ölçülməsi

Məsələ həlli

Kütlənin ölçülməsi

Tutumun ölçülməsi

Vurma əməli

Vurma cədvəli

Bölmə əməli

Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsi

Məsələ həlli

Vurma və bölmə vərdişləri

Vurma və bölmə əməli

Təqvim

Məlumatı araşdırın və təqdim edin

Simmetriya

Birləşdirin, ayırın, yenisini yaradın

 

 İngilis dili

Greeting / Nice to meet you

Greeting / see you later

Countries and nationalities / countries

Countries and nationalities / nationalities

Family / my family

Family / professions

Numbers / how many

Numbers / count to 20

Numbers / Shapes

School / school objects

School / our school

Colours / objects and colours

Colours / these / those

Clothes / a pair of…

Clothes / weather and clothes

Animals / does he/she like?

Animals / where is…?

Animals / Opposites

Food / fruit and vegetables

Food / likes/dislikes

Body / my body

Body / orders:do

Body / Orders: don't

Toys / Let's play

Toys / he/she can…

Sports and games / sports

Sports and games / games

 

 Məntiq

Şəkilli məntiq

Dünya görüşü

 

 Həyat bilgisi

Yenidən məktəbə

Yolda və nəqliyyatda

Ailədə

Davranış mədəniyyəti

Gün rejimi

Sağlamlıq nədir?

Sağlam olmağın yolları?

Yolxucu xəstəliklərdən necə qorunmalı?

Təhlükələrdən qorunmağı hamı bacarmalıdır

Yer kürəsi

Günəş, hava, su, torpaq

Bitkilər və heyvanlar

Şəhərdə və kənddə

Temperatur və onun ölçülməsi

Təbiətdə suyun dövranı

Fəsillər

Yer səthi necə dəyişir?

Güc birlikdədir

Hüquqlarımız qorunur

Mənəvi keyfiyyətlər

Dinlər

Ehtiyaclarımız

Qənaət və israf

Vətən anadır

Dövlətimiz və dövlət rəmzlərimiz

  

3-cü sinif:_______________________________________________________________________________

Ana dili

Dinləmə bacarığı

Qalın və incə saitlər

Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər

Əsərin mövzusu və ideyası

Sözlərin deyilişi və yazılışı

Nəsr və nəzm

Dialoq nədir? Mətnin hissələri

Yaxınmənalı sözlər. Çoxmənalı sözlər

Əksmənalı sözlər. Sözün məcazi mənası

Bədii və elmi mətnlər. Sözün mənasını necə izah etməli?

Nitq etiketləri. Sözün sonunda bəzi samitlərin tələffüzü

Mürəkkəb sözlərin yazılışı

İsim - ad bildirən sözlər

Xüsusi isimlərin böyük hərflə yazılışı

Sifət - əlamət bildirən sözlər

Say - miqdar və sıra bildirən sözlər

Terminlər

Əvəzlik

Şəxs əvəzlikləri

Feil - hərəkət bildirən sözlər

Feilin zamana görə dəyişməsi

Feilin şəxsə görə dəyişməsi

Səbəb-nəticə əlaqəsi. Cümlə üzvləri

Cümlənin baş üzvləri - mübtəda və xəbər

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri

Durğu işarələri

 

 Riyaziyyat

2-ci sinifdə keçirilənlərin təkrarı

Vurma-bölmə vərdişləri

Vurma və bölmənin xassələri

Qalıqlı bölmə

1000 dairəsində ədədlər

Onluqlara və yüzlüklərə yuvarlaqlaşdırma

Toplama (onluq və yüzlük yaranmayan hal)

Çıxma (onluq və yüzlük ayrılmayan hal)

1000 dairəsində toplama (yeni onluq və yüzlük yaranan hal)

1000 dairəsində çıxma (onluq və yüzlük ayrılan hal)

Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

Məsələ həlli, məsələ qurma bacarıqları

Pullarımız

Paralel və kəsişən düz xətlər. Bucaqların növləri

Həndəsi fiqurlar (üzləri, tilləri, təpələri)

Çoxbucaqlının perimetri

Tez hesablama bacarıqları

Uzunluğun ölçülməsi

Kütlənin ölçülməsi

Məsələ həlli

Tutumun ölçülməsi

Saat

Vurma və bölmə vərdişləri

Tez vurma-bölmə vərdişləri

Sütun şəklində vurma (üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma)

Sütun şəklində bölmə

Təxmini hesablama

Əməllər sırası

Şəkil çəkməklə məsələ həlli

Tənlik qurmaqla məsələ həlli

Hissələr, kəsrlər

 

 İngilis dili

Let's learn letters

Countries and nationalities / My country

Countries and nationalities / Nationalities

Numbers / From one to nineteen

Numbers / From twenty to ninety

School / My school

School / school objects

Family / Family

Family / Professions

Home / My flat

Home / My room

Clothes / My clothes

Clothes / Weather and clothes

Body / Parts of body

Body / Opposites

 

 Məntiq

Şəkilli məntiq

Dünya görüşü

4-cü sinif:______________________________________________________________

Ana dili

Fonetika

Köməkçi nitq hissələri

Sözün leksik və qrammatik mənası

Çoxmənalı sözlər

Omonimlər

Bəzi köməkçi nitq hissələrinin cümlədəki rolu

Baş üzvlər

İkinci dərəcəli üzvlər

Səbəb-nəticə əlaqəsi

Baş və ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədəki rolu

Cümlənin növləri

Bədii və elmi mətnlər

Cəm şəkilçiləri

Toplu isimlər

Bədii ifadə vasitələri

Cümlənin quruluşca növləri

Sözün səs tərkibi

Cümlə üzvləri

Köməkçi nitq hissələri

Fonetik təhlil

Ahəng qanunu

 

 Riyaziyyat

3-cü sinifdə keçirilənlərin təkrarı

1000 000 dairəsində ədədlər

Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma

Çoxrəqəmli ədədlər üzərində toplama və çıxma

Tam hissə modeli

Vurmanın xassələri

Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Ədədi orta

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə

Qalıqlı bölmə

Hərəkətə aid məsələlər

Hissələr. Kəsrlər

Ədədə görə hissənin, hissəyə görə ədədin tapılması

Uzunluğun ölçülməsi

Kütlənin ölçülməsi

Tutumun ölçülməsi

Bucaqlar

Çoxbucaqlının perimetri

Çoxbucaqlının sahəsi

Həqiqi ölçü, şəkildəki ölçü

Həndəsi fiqurlar

Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma

Çoxrəqəmli ədədi ikirəqəmli ədədə vurma

Yuvarlaq ədədlərə bölmə

İkirəqəmli ədədlərə bölmə

Üçrəqəmli ədədə vurma

Üçrəqəmli ədədə bölmə

Məlumatı araşdırın

Ehtimal və nəticə

Koordinat şəbəkəsi

Saat, dəqiqə

 

 

 İngilis dili

School again / welcome to school. There is/are. Is there/are there

School again / At my uncle's. How many…?. Singular and plural form of

Irregular nouns

School again / At the picnic/ Simple Present Tense

School again / At the summer house. Simple Present Tense 3rd person singular.

Yes/No questions

Countries and nationalities / My pen friend. Simple Present Tense WH questions

Countries and nationalities / The United Kingdom

Food / My favourite food. Like+verb+ing

Food / Green boy's food

Food / Cookies, cookies, cookies

Hobbies / My hobby

Hobbies / Computer games

Hobbies / My favourite TV proqramme

Holidays / Happy New Year

Holidays / Hello spring

Holidays / Novruz holiday

Time / What time is it?

Time / My day

Time / Months and dates

Animals / At the Zoo

Animals / Funny animals

Sport / In the playground

Sport / Outdoor games

 

 Məntiq

Şəkilli məntiq

Dünya görüşü